Université Mohamed Khider, Biskra: BP 145 RP, 07000 Biskra, Algérie

Tel:+213 33 54 32 55 Fax:+213 33 54 32 82

Get Adobe Flash player

Offre de formation Doctorat

 

Offre de formation (Doctorat L.M.D) du département d’Architecture 2018/2019 :

 

دكتوراه ل.م.د

المستوى

دكتوراه ل.م.د (2018/2019)

السنة

هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة

الميدان

هندسة معمارية

الشعبة

هندسة معمارية والبيئة

تراث عمراني ومعماري في الصحراء

مشروع عمراني

التخصص

Arrêté n°615 du 16/07/2018

القرار